Zásady spracovania a uchovania osobných údajov

 

Správca osobných údajov

Spoločnosť Energon SK sro, so sídlom Pribinova 20 , Bratislava 811  09, IČO: 47216123, DIČ: , IČ DPH: SK2023823901, zapísaný v Obchodnom registri Okresného úradu Bratislava 1, odd.: Sro, vl.č. 90711/B. (ďalej len "Energon"), prevádzkovateľ webových stránok www.galmetinvest.sk (ďalej len "Internetová stránka"), prehlasuje, že všetky spracovávané osobné údaje sú spoločnosťou Energon považované za prísne dôverné a preto spoločnosť s nimi nakladá v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a zákonmi o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Energon je v zmysle zákona č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") a Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 (ďalej len "Nariadenie"), správcom Vašich osobných údajov, ktoré zhromažďuje, uchováva, využíva a spracováva pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. Tieto zásady o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Energon z dôvodu plnenia zmluvného vzťahu, právnych povinností, oprávneného záujmu alebo udeleného súhlasu a to prostredníctvom Internetovej stránky alebo iných zdrojov, a popisujú spôsoby využívania a ochrany osobných údajov zo strany spoločnosti Energon.

Internetová komunikácia

Zabezpečenie internetovej komunikácie spočíva vo využití certifikátu SSL certifikačnej autority Let’s Encrypt. Protokol SSL je využívaný na bezpečnú komunikáciu s webovými servermi pomocou HTTPS protokolu. Po vytvorení SSL spojenia (session) je komunikácia medzi serverom a klientom zabezpečená šifrovaním.

Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb a doba ich uchovania

Energon spracováva osobné údaje a vykonáva s nimi činnosti pre účel, pre ktorý ich od jednotlivých subjektov získala. Pre iný účel Energon ďalej osobné údaje nespracováva.

Energon spracováva a uchováva osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, po dobu, na ktorú bol udelený súhlas alebo po dobu nevyhnutne nutnú na poskytnutie ďalších služieb. V ostatných prípadoch vyplýva doba uchovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti účtovníctva.

Účel spracovania osobných údajov:

Plnenie zmluvného vzťahu
Právny základ: plnenie zmluvného vzťahu
Spracovávané údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, IČO, DIČ, IČ-DPH, tel. číslo, e-mail, prípadne číslo bankového účtu (SWIFT)
Doba uchovania osobných údajov: 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po splnení zmluvného vzťahu
 
Účtovné a daňové účely
Právny základ: plnenie ostatných zákonných povinností
Údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, IČO, DIČ, IČ-DPH, tel. číslo, e-mail, prípadne číslo bankového účtu (SWIFT)
Doba uchovania osobných údajov: 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po splnení zmluvného vzťahu
 
Spravovanie užívateľských účtov (Registrácia na Internetovej stránke)
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov
Údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, IČO, DIČ, IČ-DPH, tel. číslo, e-mail
Doba uchovania osobných údajov: do doby zrušenia účtu

Poskytovanie služby - Otázky na produkt
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov
Údaje dotknutých osôb (nepovinné): meno, tel. číslo
Údaje dotknutých osôb (povinné): e-mail
Doba uchovania osobných údajov: do vybavenia dotazu

Referencie klientov
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov
Údaje dotknutých osôb (nepovinné): meno, e-mail
Doba uchovania osobných údajov: do odvolania

Vykonávanie analýz a meraní (návštevnosť, počet prezretých stránok, čas strávený na stránkach atď.)
Právny základ: súhlas so spracovaním osobných údajov
Údaje dotknutých osôb: Cookies, IP adresa
Doba uchovania osobných údajov: do odvolania

Cookies
Cookies sú súbory, ktoré obsahujú údaje o návštevách užívateľa, napríklad odkiaľ užívateľ na web stránky prišiel, aké stránky prechádzal a aké informácie boli pre neho zaujímavé. Energon využíva tieto údaje pre svoju internú potrebu, najmä pre analýzy a pre  zvýšenie kvality Internetových stránok. Pri vstupe na Internetové stránky je užívateľ na túto skutočnosť upozornený oznámením na každej Internetovej stránke. Pokiaľ s týmto postupom užívateľ nesúhlasí, môže cookies vypnúť v nastavení svojho prehliadača (zvyčajne v záložke Nástroje/Možnosti).

Zoznam spracovávateľov
Spoločnosť Energon nemá zamestnancov. Osobné údaje dotknutých osôb sú prístupné iba konateľom spoločnosti. Spoločnosť Energon poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje tretím osobám len v rozsahu potrebnom na účely spracovania a len v potrebnom čase.

Tretie osoby:

V prípade žiadosti zo strany orgánov činných v trestnom konaní alebo ďalších orgánov verejnej moci je Energonna základe platných právnych predpisov za určitých podmienok oprávnená niektoré osobné údaje odovzdať .

Energon osobné údaje nezverejňuje ani neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.

Práva dotknutých osôb

Právo na prístup k osobným údajom
Ste oprávnený od spoločnosti Energon získať potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje spracovávané.
Ak sú Vaše údaje spracovávané, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účel spracovania osobných údajov; kategórie osobných údajov; príjemcovia, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené; doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Právo na opravu osobných údajov
V prípade, že Energon o Vás spracováva nepresné, nesprávne alebo nepravdivé údaje, máte právo požiadať o ich opravu. Energon vykoná opravu bez zbytočného odkladu. S poskytnutím Vášho dodatočného vyhlásenia a s prihliadnutím na účely spracovania, môže Energon doplniť Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na vymazanie osobných údajov
Máte právo na okamžité vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Ak nemáte záujem o vymazanie, ale iba o dočasné obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, môžete od Energonu požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

Právo na poskytnutie údajov tretím osobám
Máte právo využiť prenositeľnosť Vašich osobných údajov. Energon Vaše osobné údaje odovzdá tretiemu subjektu. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd iných osôb, Vašej žiadosti nebudeme môcť vyhovieť.

Právo vzniesť námietku
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo požadovať vysvetlenie
Ak máte podozrenie, že Energon spracovaním Vašich osobných údajov narúša ochranu Vášho osobného alebo súkromného života alebo, že Vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi a zákonmi, môžete od Energonu požadovať vysvetlenie.

Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
V prípade, že dochádza k porušeniu Vášho práva na súkromie spoločnosťou Energon môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Právo na odvolanie súhlasu
Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Všetky práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v týchto Zásadách sa riadia zákonom č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

V prípade využitia Vašich práv alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 1.8.2020