Všeobecné obchodné podmienky

Ing. Tibor Kozinka, so sídlom: Vysokoškolákov 33/B, Žilina 01001, IČO: 46611398, DIČ:1021592550, zapísaný v živnostenskom registri 580-49313

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi kupujúcim alebo spotrebiteľom a prevádzkovateľom internetového obchodu https://www.galmetinvest.sk/  – Ing. Tibor Kozinka, so sídlom: Vysokoškolákov 33/B, Žilina 01001, IČO: 46611398, DIČ:1021592550, zapísaný v živnostenskom registri 580-49313.

Kontakty: email: info@galmetinvest.sk, tel.: +421 948118599

Na právne vzťahy so spotrebiteľmi sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, ako aj zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

Kupujúcim je každý podnikateľ (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu. Alebo si objednal tovar telefonicky.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom elektronického obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom alebo spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho alebo spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Tovar – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo spotrebiteľa je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho alebo spotrebiteľa na základe špecifikácie danej kupujúcim alebo spotrebiteľom a za ktorý bol predávajúcim vyžiadaný peňažný preddavok na zaplatenie kúpnej ceny.

Odberné miesto –Vysokoškolákov 8556/33B  , 010 08 Žilina.

Internetová stránka https://www.galmetinvest.sk/  (ďalej len „stránka“) je internetový obchod zameraný na predaj tovarov kupujúcim a / alebo spotrebiteľom.

Internetovým prehliadaním alebo používaním stránky každý používateľ potvrdzuje, že akceptujete tieto podmienky. V prípade, že právne predpisy poskytujú spotrebiteľovi širšie práva a širšiu ochranu, ako to vyplýva z týchto podmienok, tak sa prednostne použije zákonná právna úprava na tento právny vzťah, namiesto úpravy v týchto podmienkach. Rovnako sa na tento právny vzťah použije zákonná úprava vtedy, ak je to pre spotrebiteľa výhodnejšie. Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami pred začatím používania stránky.

Predávajúci poučuje kupujúcich a spotrebiteľov, že orgánom dozoru v oblasti predaja, predaja cez internet a spotrebiteľských práv je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, ul. Prievozská č. 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava – 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: (+421) 02/ 58272 172; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, e-mail: ba@soi.sk

Kúpna cena

Ceny sa aktualizujú každú minútu v závislosti na pohybe cien na elektronickej burze zlata https://www.kitco.com/charts/livegold.html a na vývoji kurzu EUR/USD.

Ceny investičného zlata účtujeme vrátane DPH so sadzbou 0 %.

Cenu za tovar na základe predfaktúry vyhotovenej predávajúcim je možne uhradiť buď bankovým prevodom, platbou v hotovosti pri osobnom odbere alebo vkladom na účet dodávateľa.

Banka si môže uplatniť osobitný poplatok za vklad hotovosti preto sa prosím vopred informujte o výške tohto poplatku.

Platbu v hotovosti prijímame len do výšky 5000 EUR a len po vzájomnej telefonickej dohode.

Termín osobného odberu tovaru je  nutné vzájomne telefonicky dohodnúť.

Cena tovaru je fixovaná vystavením predfaktúry od  predávajúceho. Celková suma za objednaný tovar musí byť pripísaná na účet predávajúceho do 2 pracovných dní. Inak sa konečná cena môže zmeniť a predávajúci môže jej výšku zmeniť.

Neuhradením kúpnej ceny tovaru v riadnom termíne splatnosti zaniká povinnosť predávajúcemu dodať tovar kupujúcemu.

Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Spotrebiteľ v objednávke ďalej uvedie meno a priezvisko, adresu bydliska a dodaciu adresu, ak je iná ako adresa bydliska, telefónne číslo, email. Kupujúci v objednávke uvedie: obchodné meno, sídlo, dodaciu adresu, ak sa líši od adresy sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, email. Súčasťou elektronickej objednávky je aj presné označenie objednávaného tovaru aj s uvedením počtu, spôsobu zaplatenia a spôsobu doručenia a prevzatia tovaru, pričom tieto náležitosti objednávky sa uskutočňujú automaticky po vložení tovaru do e-košíka.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy . Vyplnením objednávkového formulára si kupujúci FIXUJE kúpnu cenu. Predávajúci vystaví kupujúcemu predfaktúru so splatnosťou 1 pracovný deň.

K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, dochádza prostredníctvom zaslaného potvrdenia elektronickou poštou – email o stave objednávky. Zároveň zo strany kupujúceho je nutné splnenie požiadavky zaplatenia úplnej ceny tovaru vrátane poštovného a balného.

Dodacie podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie miesto dodania uvedené kupujúcim alebo spotrebiteľom v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim alebo spotrebiteľom bude tovar pripravený u vopred dohodnutého subjektu alebo na odbernom mieste.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom, keď kupujúci alebo spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru. 

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho alebo spotrebiteľa, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci alebo spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu alebo spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí platby celej kúpnej ceny vrátane prepravných nákladov za objednaný tovar na svoj účet; dodacie lehoty sú uvedené na web stránke predávajúceho. Kupujúci alebo spotrebiteľ berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci alebo spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu alebo spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho alebo spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Tovar je distribuovaný zákazníkovi prvý pracovný  deň po pripísaní platby za tovar na účet predávajúceho ak bol uvedený v na stránke e-shopu ako tovar na sklade. V prípade, že tovar bol uvedený ako tovar na Objednávku bude tovar zaslaný podľa osobitého termínu dohodnutého telefonicky. Tovar, ktorý sa nachádza v čase objednávky u producenta investičného zlata môže mať dodaciu lehotu 10 až 30 dní v závislosti na okolnostiach, výrobno-dodacích podmienok výrobcu. Termín dodávky nemá vplyv na dohodnutú a zaplatenú cenu za výrobok.

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a poistený. Pri preberaní tovaru je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, zničená alebo nekompletná, kupujúci alebo spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho; pri doručení tovaru kuriérom alebo poštou je kupujúci alebo spotrebiteľ povinný spísať o týchto skutočnostiach protokol. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena prepravných nákladov sa účtuje podľa platného cenníka uvedeného na stránke prepravcu.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo tovaru a služieb ešte neprešlo na kupujúceho alebo spotrebiteľa. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho alebo spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo spotrebiteľom, alebo ich splnomocnencom.

Predávajúci dodá kupujúcemu alebo spotrebiteľovi najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 1 kg a tovar väčších rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou, o čom bude predávajúci informovať kupujúceho alebo spotrebiteľa telefonicky pred uzavretím zmluvného vzťahu.

V prípade dodania tovaru do zahraničia predávajúci so spotrebiteľom alebo kupujúcim dohodne dodacie a platobné podmienky individuálne.

Kupujúci alebo spotrebiteľ uvedie v objednávke formu, akou mu má byť objednaný tovar dodaný. V prípade, že si kupujúci alebo spotrebiteľ zvolí osobné prevzatie tovaru, tak tento tovar si môže prevziať až po e-maile predávajúceho zaslanom kupujúcemu alebo spotrebiteľovi, že tovar má už pripravený na prevzatie na odbernom mieste alebo po telefonickom dohovore.

Tovar odoslaný poštou alebo kuriérom sa spravuje poriadkom poštovej/kuriérskej spoločnosti.

Garancia výkupu

Predávajúci garantuje , že na požiadanie odkúpi od kupujúceho tovar, ktorý mu predal.

Odkupná cena bude stanovená vždy po vzájomnej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci garantuje výšku odkupnej ceny vždy minimálne na úrovni výšky ceny za gram uvádzanej na medzinárodnej londýnskej burze. Túto cenu garantujeme iba na tovar ktorý v minulosti bol  dodaný kupujúcemu predávajúcim.

Naša firma po vzájomnej dohode vykupuje aj investičné zlato dodané iným dodávateľom.

Záruka, zodpovednosť a reklamácie

Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na produkty zakúpené u predávajúceho.

Záručná doba (doba minimálnej spotreby) produktov je vyznačená na obale produktu. V ostatných prípadoch platí všeobecná záručná doba v dĺžke 24 mesiacov, a to odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník sa zaväzuje, že ihneď po prevzatí tovaru ho dôkladne prezrie, a v prípade vady to bezodkladne písomne (e-mailom) oznámi prevádzkovateľovi. V prípade, ak sa vada tovaru objaví v záručnej dobe, môže zákazník tento tovar reklamovať; musí tak však spraviť bezodkladne po vyskytnutí sa takej vady. Ak budú tieto vady oznámené neskôr, prevádzkovateľ takúto reklamáciu neuzná (týka sa to najmä vád, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní tovaru).

Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho práva zo záruky len na tovar zakúpený u predávajúceho a len na tovar, ktorý má chyby spôsobené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu elektronickou formou na adrese:

info@galmetinvest.sk

Alebo písomnou formou:

Ing. Tibor Kozinka, Vysokoškolákov 33/B, Žilina 01008, Slovenská republika

Reklamačné konanie na tovar, ktorý možno doručiť, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:

•    doručenia písomného uplatnenia reklamácie predávajúcemu,

•    doručenia chybného tovaru spolu s jeho príslušenstvom (dodacím listom alebo záručným listom, dokladom o zaplatení a dokumentácie a návodu k tovaru),

•    poskytnutím súčinnosti, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie).

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu na dobierku.

Reklamačné konanie na tovar, ktorý objektívne nemožno doručiť, sa začína dňom splnenia nasledujúcich podmienok:

•    doručenia písomného uplatnenia reklamácie predávajúcemu,

•    vykonanie obhliadky tovaru predávajúcim alebo poverou osobou,

•    poskytnutím inej súčinnosti, ak je potrebná na uplatnenie a vybavenie reklamácie.

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní a to v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci vopred informuje spotrebiteľa, ak je potrebné predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi, alebo je potrebné odborné (znalecké) posúdenie reklamovanej vady. Reklamačná doba sa tak primerane predlžuje. V každom prípade má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať výmenu tovaru, ak by reklamácia presiahla 30 dní a zákazník nebude súhlasiť s predĺžením reklamačnej lehoty.

Predávajúci nepreberá záruku a reklamáciu nemožno uplatniť, ak k chybe (vade) došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym používaním tovaru, mechanickým poškodením, alebo neoprávneným zásahom do výrobku; za takéto vady v plnej miere zodpovedá sám kupujúci alebo spotrebiteľ.

Nárok na uplatnenie reklamácie počas trvania záruky u predávajúceho zaniká:

•    nepredložením dokladu o zaplatení a inej súvisiacej dokumentácie,

•    neoznámením zjavných nedostatkov pri prevzatí tovaru,

•    mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

•    poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

Prevádzkovateľ týmto informuje zákazníkov (spotrebiteľov), že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči zákazníkom (spotrebiteľom) môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam- subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov ); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov (do 5,- eur s DPH). V prípade akýchkoľvek problémov môže zákazník kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

Stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré predávajúci nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Predávajúci nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na stránke.

Systém stránky môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Predávajúci zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže predávajúci uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.

Ochrana súkromia

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho alebo spotrebiteľa vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne na účely súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Ochrana osobných údajov je kupujúcich a spotrebiteľov je riešená v osobitnom dokumente zverejnenom na stránke predávajúceho.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, informácie o využívaní služieb a o nákupe investičného zlata, transakčné údaje týkajúce sa zrealizovaných platieb, a to všetko na účely používania Aplikácie, objednávania investičného zlata a jeho úschovy, za účelom uzatvárania a plnenia zmlúv, ako aj pre účely poskytovania zákazníckej podpory, správy zmluvy a evidencie zmluvných strán. 

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov meno a priezvisko / obchodné meno ,, adresa bydliska / sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, kontaktné údaje (adresa elektronickej pošty, telefónne číslo), cookies, IP adresa. (Ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy. 

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám, okrem tretích osôb zaisťujúcich prevádzku a plnenie zákonných povinností predávajúceho.

Ostatné práva a povinnosti

Používateľ je povinný sa oboznámiť sa s týmito podmienkami pred začatím používania stránky.

Používatelia nesmú používať žiadne zariadenia alebo softvér, ktorý by narúšal fungovanie stránky. Publikovanie, prepisovanie alebo ďalšie šírenie akéhokoľvek obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho je zakázané. Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky a iného obsahu stránky sú chránené autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Označenia tovarov, služieb a spoločností uvádzané na stránke môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Používateľ sa zaväzuje, že nebude akýmkoľvek spôsobom obťažovať iných používateľov na stránke.

Ak predávajúcemu vznikne škoda kvôli používateľovi v súvislosti s používaním stránky z dôvodu, že používateľ nedodržal tieto podmienky alebo všeobecne záväzné právne predpisy, je používateľ povinný nahradiť túto škodu predávajúcemu v plnom rozsahu.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 6 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nemá kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, nakoľko ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorého kúpna cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

a) kupujúcim uvedená doručovacia adresa, výška objednávky (príp. iné identifikačné údaje) je zjavne pochybné či nesprávne,

b) kupujúci nesplnil v minulosti voči predávajúcemu záväzok vyplývajúci zo záväznej objednávky, tj. odobrať a riadne zaplatiť záväzne objednaný tovar,

c) došlo k prevádzkovo-technickej chybe, pričom bola zverejnená na stránkach predávajúceho chybná cena, ktorá sa výrazne líši od bežnej ceny a dobrých mravov

d) dôjde k zmene právnych predpisov upravujúcich výšku dane z pridanej hodnoty, pretože v prvý deň platnosti týchto obchodných podmienok je v súlade s § 92 zákona č. 235/2004 Zb. predaj investičného zlata od tejto dane oslobodený,

e) v prípade vyššej moci (tým sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal; za takú vyššiu moc je považovaný napr. dočasný nedostatok tovaru na medzinárodnom trhu),

f) v prípade neúspešného overenia obchodu v súlade s článkom 3 ods. 3.9 týchto obchodných podmienok,

g) v prípade nedostupnosti objednaného tovaru na trhu.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa rušia od začiatku všetky dojednania výnimkou ustanovenia o zmluvnej pokute. Predávajúci v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcemu oznámi dôvod odstúpenia a bez zbytočného odkladu vráti uhradenú zálohu či kúpnu cenu.

Prevádzkovateľ poučuje spotrebiteľa, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Používateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť či upraviť tieto podmienky. Ak je (sa stane) niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, všetky ostatné podmienky týchto podmienok ostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Tieto podmienky sa spravujú slovenským právnym poriadkom. V prípade, ak sú tieto podmienky preložené do iného jazyka, tak v prípade rozporu platí výklad podľa slovenského jazyka.

Kupujúci alebo spotrebiteľ vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu alebo spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

V Žiline dňa 05.04.2022

Načítať aktuálne ceny

Aktulizácia cien o:

0

min

0

sek